Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Kako postati član?

 
 
KAKO POSTATI ČLAN
 
Mjesečna članarina iznosi 4 KM, odnosno godišnja 48 KM.
Troškovi upisnine novih članova iznose 5 KM, a članska knjizica kosta 1 KM.

Učlanjenje novih čanova kao i uplate članarine mogu se izvršiti svaki dan od 8-15 h. Osobe starosti do 40 godina, pri učlanjenju, osim troškova upisnine uplaćuju samo redovnu članarinu, dok osobe koje su stare preko 40 godina plaćaju tzv. dodatnu vrijednost ili zaostatak, prema dole navedenoj skali:
DO 40 GODINA 0 KM
40-45 GODINA 90 KM
45-50 GODINA 180 KM
50-55 GODINA 360 KM
55-60 GODINA 630 KM
PREKO 60 GODINA 900 KM
   
MJESTO UKOPA Vlakovo ili Faletići
UPOTREBA GASULHANE I SITNI PRIBOR Voda, sapun, vata
NASLONI
KEFINI
TABUT
BAŠLUK Sa natpisom
DOKTOR Potvrde o smrti
1 OBJAVA ZA NOVINE Avaz - Oslobođenje
PRIJEVOZ UMRLOG čl. Voda, sapun, vata
   
UPISNINA 5 KM
KNJIZICA 1 KM
   

P.D.Bakije
Ul.Sagardzije br.4
Tel: 033-233-062 i 533-763
www.bakije.com


NAPOMENA

Prilikom upisa u članstvo Društva, član je obavezan da da tačne podatke o sebi i članovima svoje porodice, uz obavezan dolazak bračnog druga i predočenje ličnih dokumenata. Društvo zadržava pravo da od člana zatraži i zvanične potvrde o ličnim podacima.

Izvodi iz Statuta PD «Bakije»

članak 10.
Cilj Društva je da na pricipima dobrovoljnosti, solidarnosti i međusobnog pomoganja omogući i oranizira, pod jednakim uslovima, pristojan, kulturan i savremen ukop umrlih.


članak 13.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Prava i dužnosti članova Društva utvrđuju se Statutom Društva i drugim samoupravnim aktima donesenim u skladu sa odredbama Statuta.


članak 14.
Članovi Društva su:
redovni članovi i porodični članovi.


članak 15.
Redovnim članom Društva može biti svaki radni čovjek i građanin na osnovu pristupne izjave, koji podnese zahtjev i koji usvaja Statut i druge opšte akte Društva.


članak 16.
Porodičnim članovima Društva postaju članovi uže porodice redovnog člana i to: bračni drug; bračna, vanbračna i usvojena djeca, pastorčad i siročad bez oba roditelja do navršenih 18 godina života, odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdalje do navršenih 25 godina života, ukoliko ih izdržava redovni član, a preko navršenih 18 odnosno 25 godina života ako su stalno nesposobni za rad i nemaju sredstva za izdržavanje; porodičnim članom Društva smatra se i onaj član šire porodice redovnog člana koji sa njim živi u zajedničkom domaćinstvu, nema vlastitih prihoda i nije sposoban za rad, a koga redovni član izdržava.


članak 18.
Nakon smrti redovnog člana, na njegovo mjesto, sa svim pravima i dužnostima redovnog člana, može stupiti njegov bračni drug ili bilo koji porodični član njegove uže porodice. ovo pravo se može ostvariti u roku od 6 mjeseci od dana smrti redovnog člana.


članak 20.
U slučaju da se član Društva razvede, bračnom drugu prestaje članstvo u Društvu, s tim da on ne gubi dotle stečena prava ukoliko se u roku od 6 mjeseci upiše za redovnog člana Društva.članak 23.
Članstvo u Društvu prestaje:
istupanjem iz članstva;
isključenjem;
smrću.


članak 24.
Član Društva može biti isključen:
ako ne plati članarinu neprekidno za godinu dana;
ako se teže ogriješi o interese društvene zajednice;
ako protivpravno prisvoji bilo šta od imovine Društva, ili nanese drugu materijalnu štetu Društvu; ako radi protiv interesa Društva;
ako se ne pridržava odredaba Statuta, opštih akata i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Društva.Ne može biti isključen član koji nije platio članarinu za vrijeme privremene nezaposlenosti.


članak 29.
Član Društva ima pravo:
da bira i bude biran u samoupravne organe Društva;
da daje prijedloge u vezi poslovanja Društva, rada samoupravnih organa i radne zajednice;
da ostvaruje pravo na ukopninu saglasno odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata.


članak 30.
Član Društva je dužan:
da radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva, da čuva ugled i interese Društva, izvršava odluke i zaključke samoupravnih i drugih organa Društva;
da prijemu u članstvo da o sebi i čalnovima svoje uže porodice istinite podatke i da podnese odgovarajuću dkumentaciju;
da u roku od 30 dana prijavi svaku promjenu kod njega i članova njegove porodice, koja za sobom povlači sticanje ili gubitak članskih prava, kao što su: smrtni slučaj, razvod braka, rođrnjr djeteta, završetak školovanja, zaključenje braka, promjena sposobnosti za rad, promjena stana i preselenje u drugo mjesto.


članak 38.
Član Društva koji pri prijemu u članstvo nije navršio 40 godina života, stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva pod uslovom da je redovno plaćao članarinu.članak 39.
Član Društva koji je prilikom prijema u članstvo navršio 40 godina života, stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva i kada uplati poseban ulog od iznosa ukopnine na dan njegovog upisa a ovisno od godina starosti:
od 40 do 45 godina života 10% od ukopa,
od 45 do 50 godina života 20% od ukopa,
od 50 do 55 godina života 40% od ukopa,
od 55 do 60 godina života 70% od ukopa i
preko 60 godina života 100%, odnosno cijeli ukop.


članak 43.
Redovnim članovima osigurava se pun iznos ukopnine.
U istom iznosu osigurava se ukopnina i bračnom drugu redovnog člana.
Ovo pravo se osigurava redovnom članu za bračnog druga, samo jedanput.
Ostalim porodičnim članovima i djeci do navršenih 18 godina života osigurava se 50% od iznosa ukopnine.
Za djecu do mjesec dana života i za mrtvorođenu djecu, osiguravaju se samo stvarni troškovi.